طرح پژوهشی :
1) بررسی ارتباط سیاست گزینش بومی دانشجو بر جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق 1384 .
2) بررسی عوامل شغلی و موقعیت کاری موثر در افزایش انگیزش کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق 1385 .
3) زمان‌بندی حرکت قطارهای باری با استفاده از شبیه‌سازی کامپیوتری و الگوریتم‌های هیروستیک 1386 .
4) حل عددی معادلات دیفرانسیل فازی به روش رونگه  کوتا 1388 .
5) بررسی روشهای گوناگون در انتگرال‌گیری عددی همراه با پیاده سازی 1388 .
6) بررسی روشهای حل عددی معادلات دیفرانسیل تصادفی 1389 .
7) حل عددی انواع معادلات انتگرال همرشتین نوع آمیخته با استفاده از توابع پایه سینک1390 .
8) حل عددي معادلات انتگرال ديفرانسيلي همرشتين نوع آميخته با استفاده از روش تكرار تغییرات هی 1390 .
9) حل عددی معادلات انتگرال تصادفی و کاربردهای آن در مدارهای الکتریکی1391 .
10) بهبود حل عددی معادلات انتگرال تصادفی با استفاده از موجک و کاربرد آن 1391 .
 
سوابق تدریس دوره‌های کوتاه مدت و کارگاه‌های آموزشی :
محل و زمان برگزاری دوره نام دوره نام موسسه
مجتمع پتروشیمی بندر امام - 1390 فنون پیش‌بینی شرکت راهبران پتروشیمی
وزارت بهداشت - 1390 کاربرد آمار در امور اداری موسسه IMQacademy
وزارت بهداشت - 1390 آموزش نرم افزار SPSS
شرکت سیمان خاش - 1391
شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس-1392 آمار کاربردی
شرکت پتروشیمی مروارید - 1392 تجزیه و تحلیل آماری SPSS
اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان - 1392 SPSSکاربردی (پیشرفته)
شرکت نفت و گاز سپانیر - 1392 آمار توصیفی- SPSSمقدماتی
شرکت پتروشیمی مروارید - 1393 تجزیه و تحلیل آماری SPSS
دوره عمومی - 1391 آموزش نرم افزار SPSS مجتمع فنی تهران شعبه کرج
کارکنان تامین اجتماعی استان البرز - 1391
کارکنان کمیته امداد امام خمینی استان البرز - 1392
دوره عمومی - 1392
دانشجویان دانشگاه - 1391 آموزش نرم افزار SPSS دانشگاه آزاد واحد نراق
دانشجویان دانشگاه - 1392
دانشجویان دانشگاه - 1393
 کارکنان CNG-  مجتمع اندیشه - 1391 آموزش نرم افزار SPSS شرکت پخش فراورده‌های نفتی