اساتید اندیشه پژوهان موجک


1) دکتر مجید رستمی بشمنی
استادیار پایه 12 و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
تخصص اصلی: آمار و بهینه سازی

تخصص جانبی: مدیریت مالی
تالیف 40 کتاب، 23 مقاله، 15 طرح پژوهشی، 13 مقاله داوری شده
40 راهنمایی، 35 مشاوره، 125 داوری پایان نامه
رزومه دکتر مجید رستمی2) دکتر علی اخوان قنادی 
استادیار پایه 15 و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
تخصص اصلی: مدیریت رسانه‌ای و MIS
تخصص جانبی: بازرگانی و بازاریابی
رزومه دکتر علی اخوان